Laddercompetitie

Deze competitie vindt dit seizoen niet plaats.

Deze competitie vindt dit seizoen niet plaats.

Reglement laddercompetitie 2019-2020

1. De laddercompetitie bestaat uit 26 ronden. Deze ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (de Bosbeskapel) op de donderdagavonden conform het op de site bekend gestelde programma.

2. De partijen in de laddercompetitie worden gespeeld volgens de officiële Nederlandse vertaling van de FIDE-regels voor het schaakspel zoals door de KNSB vastgesteld in april 2014 en vastgelegd in de KNSB-uitgave van de FIDE-regels voor het schaakspel van 1 juli 2014. Echter, in tegenstelling tot het gestelde in artikel 11.3.b van die regels is het de deelnemers aan de interne competitie wel toegestaan mobiele telefoons in het spelersgebied bij zich te hebben, mits het geluid van deze telefoons is uitgeschakeld, deze niet gebruikt worden in het spelersgebied en ook op geen enkele andere wijze overlast in het spelersgebied veroorzaken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, verliest de eigenaar van de telefoon de partij.

3. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 30 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per zet vanaf zet 1 (zogenaamd Fischer tempo). Jeugdspelers en hun tegenstanders hebben echter 55 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per zet vanaf zet 1 (tenzij de jeugdspeler bij de aanvang van de competitie aangeeft het normale tempo te willen spelen).

4. De leden die op een bepaalde clubavond in de laddercompetitie wensen deel te nemen, en geen partij voor de interne of externe competitie hoeven te spelen, dienen dit voor 19:45 uur van die betreffende avond kenbaar te hebben gemaakt bij de interne wedstrijdleider, zodat die tussen 19:45 en 20:00 uur de indeling kan gaan maken.

5. De rondes vangen aan om 20.00 uur. De verzuimtijd (zoals bedoeld in artikel 6.7.a van de in punt 2 genoemde regels) bedraagt 30 minuten. Indien een lid bij de wedstrijdleider kenbaar heeft gemaakt op een bepaalde avond wel mee te willen spelen, maar niet binnen de verzuimtijd voor het eerst in de speellocatie is verschenen, verliest hij of zij de partij.

6. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige spelers een partij kunnen gaan spelen.

7. De indeling van elke ronde geschiedt met behulp van het computerprogramma Sevilla volgens het klassieke Systeem Keizer, waarbij de wedstrijdleider het recht heeft handmatig aanpassingen aan te brengen (bijvoorbeeld om te bevorderen dat zo veel mogelijk jeugdleden spelen tegen zo veel mogelijk seniorleden).

8. De indeling voor de eerste ronde geschiedt aan de hand van de beginranglijst. Op deze beginranglijst is elk lid op speelsterkte (rating) opgenomen. Aan het sterkste lid wordt een eigenwaarde van 80 punten toegekend, de eigenwaarde van elk volgend lid is steeds één punt minder. Leden zonder rating worden door de wedstrijdleider ergens op een plaats in de beginranglijst geplaatst.

9. Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst opgesteld aan de hand van het behaalde aantal punten. Bij winst op een tegenstander wordt het aantal punten (dat bij aanvang van de competitie gelijk is aan de eigenwaarde van de speler) vermeerderd met de eigenwaarde van de tegenstander, bij remise wordt het puntentotaal vermeerderd met de helft van de eigenwaarde van de tegenstander, en bij verlies blijft het puntentotaal gelijk. Leden die op een bepaalde avond geen partij in de laddercompetitie (kunnen) spelen krijgen 33% van hun eigenwaarde, bij een ‘bye’ krijgt het lid 100% van zijn of haar eigenwaarde.

10. Aan de hand van de aldus ontstane nieuwe ranglijst wordt telkenmale een nieuwe eigenwaarde toegekend, de nummer één op de ranglijst heeft altijd een eigenwaarde van 80, elke volgende speler steeds één punt minder.

11. Op basis van de aldus ontstane nieuwe ranglijst en op basis van de voor de betreffende avond beschikbare spelers wordt telkenmale de nieuwe ronde-indeling voor de laddercompetitie gemaakt.

12. Op de ranglijsten (behoudens de beginranglijst) worden uitsluitend die leden getoond die minimaal één keer aan de laddercompetitie hebben deelgenomen.

13. Nieuwe leden die lopende de competitie met die competitie mee willen gaan doen zullen op basis van hun rating op de betreffende plek in de beginranglijst worden gezet en vervolgens voor elke niet gespeelde ronde 33% van hun eigenwaarde aan hun puntentotaal toegevoegd krijgen. Op deze wijze wordt hun plek op de ranglijst, en daarmee hun tegenstander(s), bepaald.

14. De ranglijst na de laatste ronde wordt nog éénmaal extra herzien voor een zo nauwkeurig mogelijke eindranglijst. De nummer één van die eindranglijst, degene met de meeste punten, is de ‘SHTV ladderkampioen 2020’ en wint een beker.

15. Indien twee of meer spelers met een gelijk aantal punten bovenaan eindigen, bepaalt het onderlinge resultaat wie zich de ladderkampioen mag noemen. Biedt ook dit geen uitsluitsel, wordt de speler met het meeste aantal gespeelde partijen ladderkampioen.

16. Gedurende de gehele competitie kunnen spelers (in principe) maximaal vier keer tegen elkaar uitkomen, een keer per periode van zes of zeven ronden. Tussen deze partijen zitten minimaal zes ronden.

17. Op de beginranglijst zijn alle spelers al naar gelang hun speelsterkte ingedeeld in een ‘team’. Er zijn vier teams: In team A zitten de spelers met een rating hoger dan 1900, in team B zitten de spelers met een rating van 1701 tot en met 1900, in team C die met een rating van 1501 tot en met 1700 en in team D de spelers met een rating tot en met 1500. Aan het eind van het seizoen wordt per team aan de hoogstgeklasseerde speler een naturaprijs toegekend.

18. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de interne competitieleider is beroep bij de Commissie van Beroep mogelijk.

2018-2019:  Eindstand    Uitslagen

2019-2020:  Eindstand    Uitslagen

Voorganger van de laddercompetitie

2015-2016     eindstand    uitslagen

2016-2017     eindstand    uitslagen

2017-2018     eindstand    uitslagen     reglement