Over SHTV

Welcome to SHTV!

Every Thursday evening, the members of this cosy chess club gather for a game of chess in the Hague ‘Vruchtenbuurt’ (Fruit District). The club has some 100 members, the youngest being barely six years of age while the eldest is well over 80. The skill level of the chess players varies from beginner to advanced. SHTV is the abbreviation of ‘Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk’ [Chess Combination ‘the Hague Rook’ and ‘ the Bird District’], referring to 2 chess clubs that merged in 2006.

The thriving youth division accounts for about half of the members. Every week the children receive training (following the steps method) and they take part in the club competition.

In the adult division, most club nights are filled with the competition to win the club championship. There's also a separate black/white competition in which players play in principle two games (one white, one black) with playing time within set margins. Furthermore, there's a competition to win the knock out cup. To add even more variation, there’s also a rapid championship, a blitz championship and at new year’s there’s the traditional ‘Oliebollen Tournament’. The chess season concludes with the Open Championship of SHTV.

In the 2015-2016 season, 5 teams are taking part in the external competition against teams from other chess clubs. SHTV 1 is taking part in Promotion class, highest class of the regional league of the Hague Chess Federation (HSB). SHTV 2 and SHTV 3 are in first class, SHTV 4 is in second class and SHTV 5 competes in third class.

In addition to the regular club night, many club members take part in Chess tournaments. SHTV is also quite active in (co-) organizing several chess tournaments: championships for pupils of the Hague primary schools (both individual as 4-member team tournaments), an open rapid tournament (as part of the Hague Rapid Cycle), The Hague Weekend tournament and since 2014 the Open SHTV Championship.

In short, a fun and active chess club for chess players of all ages and all skill levels.

 

translated by Alfa Eden Language Solutions

Management

Chairman
Bart Verbaan     voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

Secretary
Ton Bodaan     secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

Treasurer
Peter Vorstermans     penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl

Chairman of the youth committee
Meile Tamminga      jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

Organiser of the internal competition
Rik Pronk     wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

Organiser of the external competition
Ben Spierings     wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

 

Board of commissioners

Appeals Board
Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels

Audit Committee
Gert-Jan Willighagen, Peter Lincewicz, Piet Sikkes (reserve)

Youth committee
Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt, Bart Verbaan

Technical Committee
Ben Spierings, Rik Pronk, Wouter Noordkamp, Karl Baak, Maarten van der Vegt

Webmasters
Eric Alvares, André Wagner

Internal competition committee
Rik Pronk, Hans Segers, André Wagner, Peter Vorstermans

PR & Sponsorship committee
Meile Tamminga, Bart Verbaan, Ben Spierings

Webmasters
Eric Alvares, André Wagner

Equipment Manangement
Rik Pronk

Bar committee
Maarten van der Vegt

Club Magazine Editorial Board
André Wagner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosbeskapel
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
070-368 97 96

 

Reachability
Public transport: Randstadrail 2 (stop Thorbeckelaan) en bus 23 (stop Volendamlaan)
Car: paid parking in the area around the playing venue

 

Weekly evening
Thursday night

Times
- Senior members start at 20.00 uur.
- Youth plays from 18.30 to 19.45 hrs. Children up until stage 2 play competition from 18.30 to 19.00 hrs and are trained from 19.00 to 19.30 hrs. Children stage 3 and up are trained from 18.30 to 19.00 hrs and play competition from 19.00 to 19.45 hrs.

 

Contribution
- Senior members pay an annual fee of 117,50 euros, junior members pay 107,50 euros per year (2nd family member junior: 15 euro reduction; 3rd junior family member: 30 euro reduction). Those that are main members of other clubs pay 75 euros per year. Keepers of an Ooievaarspas get 50% reduction on the membership fee.

- Payable to IBAN NL48 RBRB 0778 0236 56 in name of Schaakcombinatie HTV.

STATUTEN SCHAAKCOMBINATIE HTV

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Schaakcombinatie HTV.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen, propageren en bevorderen van de schaaksport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken (zelfstandig of in samenwerking met anderen) door:
a. het beschikbaar stellen van ruimte en spelmateriaal aan de leden, teneinde hen in staat te stellen de schaaksport te beoefenen;
b. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden;
c. het bevorderen van onderricht in de theorie van het schaakspel;
d. het voeren van propaganda-acties in de ruimste zin van het woord;

Duur
Artikel 3
1. Op negenentwintig juni tweeduizend en zes zijn de schaakverenigingen “De Vogelwijk” en “De Haagse Toren” samen verder gegaan onder de naam Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk, kortweg Schaakcombinatie HTV.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus daaropvolgend. Het boekjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli daaropvolgend.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent:
a. seniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van éénentwintig jaar en ouder;
b. jeugdleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd tot en met twintig jaar. Jeugdleden zijn onderverdeeld in 
i. juniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van zestien tot en met twintig jaar;
ii. aspirantleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van vijftien jaar en jonger;
c. leden van verdienste;
d. ereleden.
2. Seniorleden, juniorleden en aspirantleden zijn zij, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Ter bepaling van de categorie waartoe het lid in enig verenigingsjaar behoort, is de leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar beslissend.
3. Leden van verdienste zijn die natuurlijke personen die wegens hun verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten en verplichtingen van seniorleden.
4. Ereleden zijn die natuurlijke personen die wegens hun verdiensten jegens de vereniging of hun verdiensten op het gebied van de schaaksport in het algemeen op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Ereleden hebben, behoudens een contributieverplichting, alle rechten en verplichtingen van seniorleden.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één februari niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van beroep. Vervolgens is het betrokken lid bevoegd binnen één maand na ontvangst van het besluit van de commissie in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die alleen van de uitspraak van de commissie kan afwijken indien het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering benoemt de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde door wederzijdse opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies en overige verplichtingen van de leden
Artikel 7
1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De leden kunnen hiertoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting om contributie te betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. De leden zijn voorts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die hen krachtens bestuursbesluit en/of besluit van de algemene vergadering, dan wel op grond van in naam van de leden door de vereniging aangegane overeenkomsten zijn opgelegd.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Geen enkele combinatie van deze functies is in één persoon verenigbaar. 
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie worden gekozen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum dan wel het in lid 2 door de algemene vergadering gestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 13 lid 2 het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend is.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid en een aspirantlid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de secretaris, of bij diens afwezigheid, de penningmeester. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het lopende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden voorts door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de leden en donateurs op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Een besluit tot een statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen passeren.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen en intrekken, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Commissies
Artikel 19
De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen.
Bij de instelling van een commissie worden tevens de taak, samenstelling en werkwijze vastgelegd.

Slotbepaling
Artikel 20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAAKCOMBINATIE HTV

Lidmaatschap
Artikel 1
1. Bij aanmelding dienen de kandidaatleden de door het bestuur nodig geachte gegevens te verstrekken.
2. De leden zijn verplicht alle veranderingen die zich gedurende het lidmaatschap in de gegevens voordoen onmiddellijk ter kennis te brengen van het bestuur.
3. Tenzij schriftelijk bij de secretaris van het bestuur aangegeven, stemmen leden er mee in dat ten behoeve van publicitaire doeleinden eventuele foto’s van hen, die genomen zijn bij voor de vereniging relevante schaakevenementen, op de website en/of op de facebookpagina van de vereniging geplaatst kunnen worden. 
4. De NAW- en contactgegevens van de leden worden verzameld en bewaard voor het uitvoeren van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 van het privacyreglement.

Artikel 2
Bij de aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van het privacyreglement.

Artikel 3
1. Tenzij het bestuur bezwaren tegen toelating als lid heeft, vangt het lidmaatschap per direct aan.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot minimaal het einde van het desbetreffende verenigingsjaar en vervolgens steeds voor een periode van één verenigingsjaar.
3. De contributie voor het lopende verenigingsjaar is bij aanvang van dat jaar verschuldigd doch dient in ieder geval voor 1 december van dat jaar te zijn voldaan.. Indien  voor 1 december van het lopende verenigingsjaar de contributie niet volledig is voldaan, kan het bestuur het lid uitsluiten van interne en externe door de vereniging georganiseerde activiteiten.
4. De vereniging zegt het lidmaatschap op van die leden die op 1 februari van het lopende verenigingsjaar de contributie nog steeds niet volledig hebben voldaan.
5. Diegenen voor wie de hoogte van de contributie een obstakel zou zijn om lid van de schaakclub te worden of te blijven, kunnen zich tot het bestuur wenden om vermindering van de contributiegelden aan te vragen. Het bestuur zal dan per geval beslissen of, en in hoeverre er vermindering verleend zal worden. Deze vermindering zal voor elk verenigingsjaar opnieuw aangevraagd moeten worden.

Artikel 4
1. Zij die als lid wensen toe te treden, melden zich bij de secretaris.
2. Wordt een kandidaat-lid door het bestuur geweigerd, dan heeft deze het recht van beroep op een Algemene Ledenvergadering waarbij hij of zij alsdan de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich moet verenigen om als lid te worden toegelaten.
3. Het bestuur geeft vóór de stemming aan de leden voorlichting op welke gronden de weigering van toelating berust.

Artikel 5
1. Een lid dat de goede naam van de vereniging schaadt of in strijd handelt met de belangen van de vereniging kan door het bestuur worden geschorst.
2. Voor het geschorste lid staat beroep open bij de commissie van beroep.
Tegen de beslissing van de commissie van beroep staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. Een beroep wordt ingezonden via een aangetekend schrijven aan de secretaris.

Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen. Hij heeft het recht bestuursvergaderingen te beleggen wanneer hij dit nodig acht. Op aanvraag van tenminste twee bestuursleden zal de voorzitter verplicht zijn een bestuursvergadering te beleggen.
4. Besluiten worden door de bestuursvergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
5. De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij, voert de correspondentie, houdt de ledenlijst bij en brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een jaarverslag uit.
6. De penningmeester is belast met de zorg voor de gelden. Hij int de contributies van de leden en doet alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Hij draagt zorg voor een behoorlijke administratie. Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over de besteding van de geldmiddelen gedurende het afgelopen boekjaar. Verder dient hij op deze vergadering een begroting in voor het lopende boekjaar. Van de financiële positie van de vereniging dient hij zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de vorderingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de vereniging kunnen worden gekend.

Artikel 7
1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur, alsmede door elk van de stemgerechtigde leden.
2. De namen van de door de leden voorgedragen kandidaten dienen vóór de dag van de desbetreffende Algemene Ledenvergadering aan de secretaris te zijn opgegeven.
3. Indien slechts één persoon voor een te vervullen plaats in het bestuur kandidaat is gesteld, wordt hij/zij geacht te zijn gekozen.

Artikel 8
1. Indien een bestuurslid zijn functie tussentijds wil neerleggen, doet hij/zij daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur.
2. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, het lidmaatschap verliest, wordt geschorst of wegens ziekte of anderszins niet in de gelegenheid is zijn werkzaamheden te verrichten, wordt zijn functie door een door het bestuur aangewezen lid waargenomen.
3. Een tussentijds gekozen lid heeft zitting tot de dag waarop degene in wiens plaats hij gekozen is, zou hebben moeten aftreden.

Commissies
Artikel 9
1. Voor het verrichten van bijzondere taken kan het bestuur commissies instellen en/of leden tot commissaris aanstellen. Ten behoeve van de uitvoering van hun taak kan het bestuur de commissies en/of commissaris(sen) bepaalde machtigingen geven. Het bestuur benoemt jaarlijks minimaal drie commissarissen: Een externe wedstrijdleider, een jeugdleider en een interne wedstrijdleider. 
2. Een kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die niet tot het bestuur behoren. Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks benoemd en zijn slechts eenmaal herbenoembaar. De kascommissie brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen naar aanleiding van de door haar uitgevoerde controle van de financiële verantwoording van de penningmeester. De penningmeester legt uiterlijk zeven dagen vóór de Algemene Ledenvergadering zijn boeken en bescheiden over het
afgelopen boekjaar voor aan de kascommissie.
3. Tegen beslissingen van het bestuur is beroep mogelijk bij een commissie van beroep. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en een reservelid, die niet tot het bestuur behoren. Deze leden worden voor een periode van één jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
4. Een technische commissie brengt advies uit betreffende de samenstelling van de vertegenwoordigende teams. De leiding berust bij de externe wedstrijdleider.
5. Het bestuur kan ter assistentie van de jeugdleider een jeugdcommissie benoemen. De leiding ligt bij de jeugdleider.

Ledenvergadering
Artikel 10
Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden in ieder geval de volgende punten geplaatst:
a. ingekomen stukken;
b. de jaarverslagen van de bestuursleden;
c. de begroting;
d. het bestuursbeleid;
e. de verkiezing van de bestuursleden;
f. de verkiezing van leden van commissies;
g. de rondvraag.

Artikel 11
Een Algemene Ledenvergadering dient bijeengeroepen te worden, wanneer tenminste een/tiende van de leden daarom schriftelijk en met opgave van redenen vraagt. Op de agenda van deze vergadering kan het bestuur, behalve hetgeen door de leden ter bespreking is voorgedragen, ook andere punten plaatsen.

Artikel 12
1. Tenzij anders vermeld worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
2. Wanneer bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling bij handopsteken.
4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
5. De leden onthouden zich van medestemmen over hun ontslag of hun schorsing.
6. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen worden als ongeldig beschouwd.
7. Bij staking van stemmen over personen dient er tot herstemming te worden overgegaan. Wanneer na herstemming de stemmen wederom staken, beslist het lot.

Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 13
Dit huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Privacy Statement van de Vereniging Schaakcombinatie HTV


1. Introductie
De Vereniging Schaakcombinatie HTV, gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 27258866 (de "Vereniging") is de beheerder van de website www.schaakcombinatiehtv.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging. 

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen uw identiteit (naam, geboortedatum en geslacht) en contactgegevens (e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer(s)). 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, te weten 
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van schaakwedstrijden; 
iv. het bijhouden van uitslagen en standen; 
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden. 
het bijhouden van een ledenadministratie;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ( “HSB” en "KNSB"). 
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB. 
Daarnaast wordt ook een deel van de geregistreerde gegevens op een beveiligde, alleen voor leden toegankelijke, pagina van de verenigingswebsite gepubliceerd. Het betreft hier KNSB-nummer, naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wilt u geen e-mails ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur van de Vereniging.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, passende maatregelen nemen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. 

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

7. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Deze gedragscode is opgesteld voor de schaakvereniging SHTV. De gedragscode heeft betrekking op de omgang van meerderjarigen met minderjarigen.

Doel van de gedragscode is bij te dragen aan een veilige omgeving binnen de schaakclub, waarin kinderen en jongeren zich vrij kunnen voelen. Veel grenzen in het contact tussen al dan niet betaalde trainers en vrijwilligers enerzijds en minderjarige leden van de vereniging anderzijds zijn niet (altijd) eenduidig. Dit hangt af van de situatie en het kind. Er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ons absoluut ontoelaatbaar is.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen (binnen deze context) die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

De gedragscode is gericht op regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen èn vrijwilligers. Wanneer je bij ons als trainer of vrijwilliger activiteiten verricht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor de vrijwilligers van SHTV:

•     Ik draag bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen alle minderjarige leden zich veilig en gerespecteerd voelen.

•     Ik onthoud me ervan leden te bejegenen op een wijze die minderjarige leden in hun waardigheid aantasten.

•     Ik onthoud me van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarige leden.

•     Ik zal (tijdens trainingen, toernooien, reizen, kamp en dergelijke) met respect omgaan met minderjarige leden.

•     Ik heb de plicht de minderjarige leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige leden is betrokken, wordt nageleefd.

•     Ik probeer zo veel mogelijk situaties te vermijden waarin één volwassene met één kind zich samen in één ruimte bevinden. Indien dit onvermijdbaar is, zorg ik ervoor dat dit met open deuren gebeurt. Ik probeer zo veel mogelijk de ouders/verzorgers van een dergelijke situatie op de hoogte te brengen. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht in een dergelijke situatie de ruimte binnen te gaan.

•     Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode zal ik hiervan melding maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen contactpersoon.

•     In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, zal ik daarover in contact treden met de door het bestuur aangewezen contactpersoon.

Er is bij SHTV een vertrouwenspersoon. Leden en ouders van jeugdleden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon indien zij binnen de vereniging ongewenste omgangsvormen waarnemen. Het kan daarbij gaan om de omgang van volwassenen met kinderen, maar ook om de omgang van volwassenen onderling en kinderen onderling.

 

Per 1 september 2022 is Margreet Louissen bij SHTV de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op het e-mailadres vertrouwenspersoon@schaakcombinatiehtv.nl.

You can join the club by contacting the Secretary:

Ton Bodaan
Phone number  (06) 47940300
Email  secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

Or apply through the registration form

You can also come take a look around (without further obligations) on a club night at the Boskapel.