Gedragscode

Deze gedragscode is opgesteld voor de schaakvereniging SHTV. De gedragscode heeft betrekking op de omgang van meerderjarigen met minderjarigen.

Doel van de gedragscode is bij te dragen aan een veilige omgeving binnen de schaakclub, waarin kinderen en jongeren zich vrij kunnen voelen. Veel grenzen in het contact tussen al dan niet betaalde trainers en vrijwilligers enerzijds en minderjarige leden van de vereniging anderzijds zijn niet (altijd) eenduidig. Dit hangt af van de situatie en het kind. Er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ons absoluut ontoelaatbaar is.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen (binnen deze context) die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

De gedragscode is gericht op regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen èn vrijwilligers. Wanneer je bij ons als trainer of vrijwilliger activiteiten verricht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor de vrijwilligers van SHTV:

•     Ik draag bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen alle minderjarige leden zich veilig en gerespecteerd voelen.

•     Ik onthoud me ervan leden te bejegenen op een wijze die minderjarige leden in hun waardigheid aantasten.

•     Ik onthoud me van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarige leden.

•     Ik zal (tijdens trainingen, toernooien, reizen, kamp en dergelijke) met respect omgaan met minderjarige leden.

•     Ik heb de plicht de minderjarige leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige leden is betrokken, wordt nageleefd.

•     Ik probeer zo veel mogelijk situaties te vermijden waarin één volwassene met één kind zich samen in één ruimte bevinden. Indien dit onvermijdbaar is, zorg ik ervoor dat dit met open deuren gebeurt. Ik probeer zo veel mogelijk de ouders/verzorgers van een dergelijke situatie op de hoogte te brengen. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht in een dergelijke situatie de ruimte binnen te gaan.

•     Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode zal ik hiervan melding maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen contactpersoon.

•     In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, zal ik daarover in contact treden met de door het bestuur aangewezen contactpersoon.